Umowę o pracę można rozwiązać na kilka sposobów, które uregulowane są w kodeksie pracy. Rozwiązanie umowy to nie to samo co wygaśnięcie stosunku pracy, o którym mowa również w tej ustawie. O jednym z trybów rozwiązania umowy jest mowa w artykule 52 kodeksu pracy.

O trybach rozwiązania umowy o pracę można dowiedzieć się w trakcie szkolenia z prawa pracy, kodeks pracy szkolenia oraz wynagrodzenie pracowników szkolenie.

Podczas zajęć prowadzący wspomną, że rozwiązanie umowy o pracę jest możliwe na skutek czynności prawnej jednej lub obu stron stosunku pracy albo nadejścia terminu, na który była zawarta umowa o pracę. Zostaną wskazane tryby rozwiązania umowy o pracę, o których mowa w art. 30 kodeksu pracy.


Zobacz profesjonalne szkolenia finansowe


Jednym z trybów, który szczegółowo zostanie omawia prowadzący podczas prawo pracy szkolenie Warszawa, jest rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Tego rodzaju tryb często nazywany jest dyscyplinarnym zwolnieniem.

Pracodawca może skorzystać z art. 52 kodeksu pracy w razie: ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych, popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste albo zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem, oraz zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Prawo pracy szkolenie Warszawa jest niezbędne dla pracowników działów personalnych, dlatego że rozwiązanie umowy z pracownikiem zwanym dyscyplinarnym, jest dopuszczalne tylko w razie stwierdzenia winy pracownika i ponadto z zachowaniem pewnych procedur.

A mianowicie rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika jest dopuszczalne tylko w okresie 1 miesiąca od momentu uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę (art. 52 § 2 kodeksu pracy). Co ciekawe nie każde zdarzenie może zostać uznane za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych.

W orzecznictwie uznaje się za takie sytuacje między innymi zakłócanie spokoju i porządku w miejscu pracy, spożywanie alkoholu w miejscu pracy bądź przybycie do pracy w stanie po użyciu alkoholu, opuszczanie pracy bez usprawiedliwienia, porzucenie pracy, a także kradzież mienia pracodawcy.

W czasie trwania prawo pracy szkolenie Warszawa, zostało również wspomniane o sytuacjach, w których pracownik może też rozwiązać umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, ale za uprzedzeniem, na podstawie art. 23 1, który dotyczy przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę.